Základní škola a Mateřská škola Prušánky

K centrum Ekoškola FB škola škola 518 374 379 školka školka 518 374 159 jídelna jídelna 518 374 157

Školka / Zápis do MŠ

Organizace zápisu do Mateřské školy

Termín zápisu: sobota 2. května 2020 od 9:00 do 14:00 v budově mateřské školy.

Místo zápisu

Zápis se koná v budově mateřské školy.

Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy

Formuláře dokumentů potřebných k zápisu do MŠ najdete níže.

Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne 5 roku věku je předškolní vzdělávání povinné a zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.

Kritéria pro přijímání dětí

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Prušánky budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

Průběh zápisu

Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

Doplňující informace:

Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování

Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Počínaje dnem 1. 9. 2020 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2020 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Soubory ke stažení

PDF
Zápisní lístek (415 kB)
PDF
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (429 kB)

Základní škola a Mateřská škola
PRUŠÁNKY
Školní 289, 696 21 Prušánky

Mateřská škola 518 374 159

Vedení školy 518 374 151

Školní jídelna 518 374 157

Školní družina 518 374 013

Hospodářka školy 518 374 379