Základní informace o škole

Informace o škole

Zřizovatel

Obec Prušánky
696 21 Prušánky 100
IČ: 285 226
zřizuje příspěvkovou organizaci s názvem:
Základní škola  a Mateřská škola Prušánky, okres Hodonín, příspěvková organizace
Rozhodnuto Zastupitelstvem obce Prušánky ze dne 31. 10. 2002 v souladu s ustanovením §35 a §84 odstavce 2 písmena e, zákona číslo 128/2000 sbírky, O obcích, §14 odstavce 2, zákona ČNR číslo 564 sbírky, O státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů, zákona číslo 250/2000 sbírky, O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona číslo 29/1984 sbírky, O soustavě základních a středních škol ve znění pozdějších předpisů. Aktuální zřizovací listina č. j.: 615/2003.

Sídlo organizace:

Prušánky 289,  PSČ 696 21, IČ: 70915121

Součásti školy:

Základní škola – její činnost je vymezena §5, zákona číslo 29/1984 sbírky, O soustavě základních, středních a vyšších odborných škol v platném znění.

Mateřská škola – její činnost je vymezena §2 a §3 zákona číslo 76/1978 sbírky, O školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů.

Školní družina – její činnost je vymezena §20, zákona 76/1978 sbírky, ve znění pozdějších předpisů.

Školní jídelna – její činnost je vymezena §39 téhož zákona.

Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem školy je ředitel školy, který organizaci řídí, je podle zákona číslo 561/2004 sbírky jmenován zřizovatelem a je oprávněn jednat jménem školy.
Ředitelem právního subjektu, příspěvkové organizace Základní škola Prušánky, je Mgr. Jakub Horňák.

Pracovník pověřený přijímáním a vyřizováním stížností, oznámení a podnětů, písemných žádostí o poskytnutí informací a koordinací vyřizování ústních žádostí o poskytnutí informací:
Mgr. Jakub Horňák – ředitel, zástupce Mgr. Alena Kristová
Základní škola Prušánky, okres Hodonín, příspěvková organizace,
Prušánky 289, PSČ 696 21, tel. 518 374 151, 518 374 379
E-mail: skolaprusanky@seznam.cz
Web: www.zsprusanky.cz

Zastupování v době nepřítomnosti:
Mgr. Alena Kristová
adresou tamtéž

Rozpis přestávek
7,35-7,55
8,40-8,50
9,35-9,50
10,35-10,55
11,40-11,50
12,35-12,45