Školní poradenské pracoviště (ŠPP) bylo zřízeno na základě vyhlášky č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních § 7 – Škola. Na škole působí od 1. 9. 2016. ŠPP podléhá řediteli školy. Hlavním cílem práce ŠPP je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům zejména v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a v oblasti péče o žáky nadané.

Členové školního poradenského pracoviště

JMÉNO PRACOVNÍKA NÁPLŇ KONZULTAČNÍ TERMÍNY
Mgr. Jarmila Nesvadbová výchovný poradce pro 1. stupeň konzultace čtvrtek 12.40 – 14.00 hod
Mgr. Vanda Bušková výchovný poradce pro 2. stupeň konzultace středa 11.00 – 12.15 hod

Důležitá telefonní čísla, odkazy na pomoc

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín: 518 351 517
Linka bezpečí pro děti a mládež – když si nevíš rady: 116 111
Rodičovská linka – když si nevíte s dítětem rady: 840 111 234, 606 021 021
Modrá linka – linka důvěry pro děti a mládež: 549 241 010, 608 902 410
Linka vzkaz domů – pomoc dětem na útěku: 800 111 113
Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem trestných činů: 257 317 110

Užitečné webové stránky

www.bezpecne-online.cz
www.kybersikana.eu
www.e-bezpeci.cz
www.drogy-info.cz
www.odrogach.cz

Plán ŠPP a hlavní úkoly

 • Poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • Zajišťování včasné intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • Předcházení všem formám rizikového chování včetně šikany a diskriminace
 • Spolupráce s třídními učiteli při tvorbě IVP, koordinace a účast při projednávání IVP se žáky a jejich zákonnými zástupci
 • Spolupráce s PPP v Hodoníně
 • Spolupráce s rodiči žáků
 • Sledování žáků 1. ročníků (přechod z MŠ)
 • Spolupráce s třídními učiteli a s rodiči při řešení aktuálních vzdělávacích a výchovných problémů žáků, konzultace s rodiči
 • Doplňování vzdělání členů ŠPP prostřednictvím odborných seminářů a školení
 • Sledování neprospívajících žáků, hledání příčin jejich neprospěchu a poskytování pomoci
 • Sledování nadaných a talentovaných žáků
 • Sledování žáků s vysokou absencí – omluvenou i neomluvenou, její projednávání s třídními učiteli i se zákonnými zástupci žáků, hledání příčin vysoké absence a návrhy opatření k jejímu snížení
 • Informování a zajištění příslušných informačních materiálů, pomoc žákům s přihláškami
 • Doporučení rodičům k odborným vyšetřením žáků, konzultace o výsledcích vyšetření, koordinace následné péče ve škole
 • Zlepšení sociálního klimatu školy
 • Spolupráce se všemi subjekty školy a vytváření široké základny preventivní činnosti
 • Vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a bez souhlasu se je nedozví nikdo další. Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, především vyhláškou 197/2016

Standardní činnosti výchovného poradce

 • Metodická podpora při přípravě, realizaci a vyhodnocení PLPP (plán pedagogické podpory) pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně a při sestavování IVP (individuální vzdělávací plán).
 • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • péče o žáky mimořádně nadané
 • spolupráce s třídními učitelkami, asistentkami pedagoga, vyučujícími v dyslektických kroužcích, logo kroužku
 • spolupráce při kariérním poradenství na škole
 • spolupráce při řešení výchovných problémů, svolávání výchovných komisí pro jednání s rodiči
 • agenda spojená s přijímacím řízením žáků na víceletá gymnázia
 • zajištění zápisu žáků do 1. ročníku
 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků ( koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství, základní skupinová i individuální šetření k volbě povolání, poradenství zákonným zástupcům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zajišťování skupinových návštěv žáků v informačních poradenských střediscích úřadů práce.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příprava podmínek pro společné vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními.
 • Metodická podpora při přípravě, realizaci a vyhodnocení PLPP (plán pedagogické podpory) pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně a při sestavování IVP (individuální vzdělávací plán).
 • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

Standardní činnosti metodika prevence

 • vypracování a kontrola realizace  preventivního programu (PP) na škole
 • prevence sociálně-patologických jevů na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování,…)
 • koordinace preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek a dalšího rizikového chování
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a zajištění těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy

Zaměření na jevy:

 • šikanování a násilí
 • kyberšikana (sexting, kybergbrooming, kyberstalking a stalking)
 • kriminalita, delikvence, vandalismus
 • záškoláctví
 • užívání návykových látek, anabolik a medikamentů
 • syndrom týraných a zneužívaných dětí
 • sekty a sociálně patologická náboženská hnutí
 • xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus
 • gambling (patologické hráčství)
 • komerční sexuální zneužívání dětí

Pro lepší orientaci odkazy na užitečné webové stránky:

www.bezpecne-online.cz – vzdělávací server, který se zaměřuje především na děti a dospívající, cílem tohoto serveru je podporovat u dětí bezpečné a sebejisté používání internetu i nových komunikačních technologií