Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) bylo zřízeno na základě vyhlášky č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních § 7 – Škola. Pracovat začalo v tomto školním roce, tj. od 1. 9. 2016. ŠPP podléhá ředitelce školy.

Hlavním cílem práce ŠPP je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům zejména v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, v oblasti péče o žáky nadané, dále při řešení problémů souvisejících se školní docházkou a při prevenci rizikového chování žáků. ŠPP bude také podporovat učitele při jejich práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Členové školního poradenského pracoviště

JMÉNO PRACOVNÍKA NÁPLŇ KONZULTAČNÍ TERMÍNY
Mgr. Jarmila Nesvadbová výchovný poradce pro 1. stupeň konzultace čtvrtek 12 – 13 hod, nebo dle telefonické domluvy
Mgr. Vanda Bušková výchovný poradce pro 2. stupeň konzultace pondělí 12 – 13 hod., nebo dle telefonické domluvy

školní metodik prevence sociálně – patologických jevů (zastupující)

Důležitá telefonní čísla, odkazy na pomoc

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín: 518 351 517
Linka bezpečí pro děti a mládež – když si nevíš rady: 116 111
Rodičovská linka – když si nevíte s dítětem rady: 840 111 234, 606 021 021
Modrá linka – linka důvěry pro děti a mládež: 549 241 010, 608 902 410
Linka vzkaz domů – pomoc dětem na útěku: 800 111 113
Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem trestných činů: 257 317 110

Užitečné webové stránky

www.bezpecne-online.cz
www.kybersikana.eu
www.e-bezpeci.cz
www.drogy-info.cz
www.odrogach.cz

Plán ŠPP a hlavní úkoly

 • Poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • Zajišťování včasné intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • Předcházení všem formám rizikového chování včetně šikany a diskriminace
 • Spolupráce s třídními učiteli při tvorbě IVP, koordinace a účast při projednávání IVP se žáky a jejich zákonnými zástupci
 • Spolupráce s PPP v Hodoníně
 • Spolupráce s rodiči žáků
 • Sledování žáků 1. ročníků (přechod z MŠ)
 • Spolupráce s třídními učiteli a s rodiči při řešení aktuálních vzdělávacích a výchovných problémů žáků, konzultace s rodiči
 • Doplňování vzdělání členů ŠPP prostřednictvím odborných seminářů a školení
 • Sledování neprospívajících žáků, hledání příčin jejich neprospěchu a poskytování pomoci
 • Sledování nadaných a talentovaných žáků
 • Sledování žáků s vysokou absencí – omluvenou i neomluvenou, její projednávání s třídními učiteli i se zákonnými zástupci žáků, hledání příčin vysoké absence a návrhy opatření k jejímu snížení
 • Informování a zajištění příslušných informačních materiálů, pomoc žákům s přihláškami
 • Doporučení rodičům k odborným vyšetřením žáků, konzultace o výsledcích vyšetření, koordinace následné péče ve škole
 • Zlepšení sociálního klimatu školy
 • Spolupráce se všemi subjekty školy a vytváření široké základny preventivní činnosti
 • Vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a bez souhlasu se je nedozví nikdo další. Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, především vyhláškou 197/2016

Standardní činnosti výchovného poradce

 • Metodická podpora při přípravě, realizaci a vyhodnocení PLPP (plán pedagogické podpory) pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně a při sestavování IVP (individuální vzdělávací plán).
 • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • péče o žáky mimořádně nadané
 • spolupráce s třídními učitelkami, asistentkami pedagoga, vyučujícími v dyslektických kroužcích, logo kroužku
 • spolupráce při kariérním poradenství na škole
 • spolupráce při řešení výchovných problémů, svolávání výchovných komisí pro jednání s rodiči
 • agenda spojená s přijímacím řízením žáků na víceletá gymnázia
 • zajištění zápisu žáků do 1. ročníku
 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků ( koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství, základní skupinová i individuální šetření k volbě povolání, poradenství zákonným zástupcům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zajišťování skupinových návštěv žáků v informačních poradenských střediscích úřadů práce.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příprava podmínek pro společné vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními.
 • Metodická podpora při přípravě, realizaci a vyhodnocení PLPP (plán pedagogické podpory) pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně a při sestavování IVP (individuální vzdělávací plán).
 • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

Standardní činnosti metodika prevence

 • vypracování a kontrola realizace  preventivního programu (PP) na škole
 • prevence sociálně-patologických jevů na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování,…)
 • koordinace preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek a dalšího rizikového chování
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a zajištění těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy

Zaměření na jevy:

 • šikanování a násilí
 • kyberšikana (sexting, kybergbrooming, kyberstalking a stalking)
 • kriminalita, delikvence, vandalismus
 • záškoláctví
 • užívání návykových látek, anabolik a medikamentů
 • syndrom týraných a zneužívaných dětí
 • sekty a sociálně patologická náboženská hnutí
 • xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus
 • gambling (patologické hráčství)
 • komerční sexuální zneužívání dětí

Pro lepší orientaci odkazy na užitečné webové stránky:

www.bezpecne-online.cz – vzdělávací server, který se zaměřuje především na děti a dospívající, cílem tohoto serveru je podporovat u dětí bezpečné a sebejisté používání internetu i nových komunikačních technologií