Charakteristika Školního vzdělávacího programu Základní školy Prušánky

Při tvorbě našeho vzdělávacího programu jsme vycházeli z již dříve vybraných priorit, kterými jsou osobnostní a sociální výchova a environmentální výchova. V současné době, při současné velikosti školy není možno volit specializace na předměty, ale vycházet z celkového zaměření naší výchovné a vzdělávací práce. Chceme-li, aby z našich dětí byli zodpovědní občané naší obce, kteří se zajímají o prostředí, v němž žijí, pak musíme už od začátku školní docházky na děti v tomto smyslu působit. Náš záměr jsme před zahájením práce na ŠVP předložili rodičům (včetně profilu absolventa naší školy) a rodiče se vyjádřili pozitivně. K našim záměrům také patří posilování spolupráce rodiny a školy jako partnerů ve výchově dětí. K tomu směřují i naše další akce mimo vyučování.

Naše hlavní cíle:

 • poskytovat základní všeobecné vzdělávání, které orientuje žáka na další studium a uplatnění v praxi
 • výchovné a vzdělávací metody zaměřovat na utváření klíčových kompetencí
 • podporovat fyzické a psychické zdraví
 • vytvářet podmínky pro volnočasové aktivity jako součást výchovy ke zdraví

Profil absolventa:

V oblasti kompetencí k učení:

 • žák je přístupný motivaci k učení po celý život
 • žák si dokáže organizovat a řídit vlastní učení
 • žák umí pracovat s informačními zdroji, vyhledává a třídí informace
 • využívá je v procesu učení i praktickém životě

V oblasti kompetencí k řešení problémů:

 • žák samostatně řeší problémy, umí hledat varianty řešení a vybrat nejvhodnější
 • žák umí odlišit podstatné od nepodstatného (např. v textu, při samostatných výpiscích)
 • žák dokáže aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových problémových situacích
 • žák je tvůrčí (nová řešení při problémových úlohách)
 • žák si uvědomuje zodpovědnost za svá rozhodnutí, je schopen je obhájit

V oblasti kompetencí komunikativních:

 • žák se dokáže výstižně, souvisle a kultivovaně vyjadřovat v písemném i ústním projevu
 • žák se učí naslouchat druhým, účinně se zapojuje do diskuze, vhodně argumentuje a obhajuje svůj názor
 • žák dokáže komunikovat s dospělými i s vrstevníky
 • žák dokáže při komunikaci využívat informační a komunikační prostředky a technologie
 • žák je schopen komunikace v cizím jazyce v rámci situací v běžném životě (např. požádat o informace, nakupovat, odpovědět na dotaz, porozumět jednoduchým textům)

V oblasti kompetencí sociálních a personálních:

 • žák dokáže pracovat ve skupině, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, svým chováním přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů
 • žák umí dodržet dané slovo, je zodpovědný při plnění úkolů
 • žák je schopen kritiky i sebekritiky

V oblasti kompetencí občanských:

 • žák respektuje názory druhých lidí, je tolerantní
 • žák si je vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 • žák odmítá útlak a hrubé zacházení
 • žák dle svých možností poskytne účinnou pomoc v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
 • žák je vnímavý ke svému prostředí a k přírodě, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí
 • žák dodržuje základní hygienické návyky a zdravý životní styl

V oblasti kompetencí pracovních:

 • žák využívá získané znalosti a dovednosti v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost
 • žák přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí