Charakteristika školy

ZŠ Prušánky je plně organizovanou základní školou. Od 1. července 2001 je sloučena v jeden právní subjekt s mateřskou školou. Součástí právního subjektu je i školní jídelna a školní družina.

Veškeré budovy, pozemky a hřiště, které škola ke své činnosti používá, jsou pronajaty zřizovatelem na základě smlouvy.

Školní areál se nachází v klidné části obce v bezprostřední blízkosti fotbalového hřiště a rybníku, obě tyto lokality jsou využívány školou pro potřeby výuky. Je k dispozici víceúčelové školní hřiště, které je v provozu od začátku školního roku 2007/2008. Prostory pro výuku tvoří učebnový pavilon, tělocvična, žákovské dílny a pavilon SMV, k výchovně vzdělávacím účelům lze využívat i učebnu v přírodě a školní zahradu. Škola má pro potřeby výuky ICT 1 odbornou učebnu a kmenové třídy i 2 odborné učebny s multimediálním vybavením. Pro zájmové vzdělávání slouží prostory školní družiny v pavilonu SMV a k pohybové činnosti školní zahrada s pískovištěm a průlezkami. Všechny třídy jsou vybaveny výškově stavitelným žákovským nábytkem.

K výchovně vzdělávací práci má naše škola dostatek prostor, učebny průběžně modernizujeme a doplňujeme nábytkem a pomůckami dle aktuální potřeby.

Vzhledem k naplněnosti tříd je v současné době dostatek prostoru v jednotlivých kmenových učebnách. Všechny prostory pro výuku jsou vybaveny moderním osvětlením a učebny orientované k jižní straně mají okna doplněna žaluziemi k zastínění.

Učebnice, učební texty a další materiály používané pro výuku jsou k dispozici v dostatečném množství a dle výběru vyučujících. Řada pedagogů si tvoří vlastní materiály a ty pak kopíruje pro žáky. V současné době postupně doplňujeme žákovskou knihovnu i učitelskou knihovnu. Žáci mohou využívat též místní knihovny v obci. Součástí vybavení pomůckami jsou i pomůcky pro žáky s poruchami učení, které slouží zejména dětem na I. stupni, kde nejvíce k identifikaci těchto potřeb dochází.

V souvislosti s velkými investicemi zřizovatele do oprav školní budovy bylo vyčerpáno velké množství finančních prostředků do stavebních úprav a rekonstrukce budov. Nyní se chceme více zaměřovat na vybavování školy moderními pomůckami a technikou. Byla provedena rekonstrukce učebny ICT, pro potřeby vyučujících byly dokoupeny notebooky jak pro domácí přípravu, tak k využití pro výuku. Třídy jsou vybaveny interaktivní technikou, je nakoupena řada interaktivních výukových programů.

Průběžně jsou doplňovány žákovské dílny základním technickým vybavením, v rámci pracovních činností mohou žáci vyzkoušet práci se dřevem, plastem, kovem – jejich základní opracování a jednoduché výrobky. K dispozici jsou i stavebnice pro práci s el. obvody.

Ke zlepšování hygienických podmínek přispěla celková rekonstrukce školních budov, výměna oken, zateplení budovy, provádíme výměnu tabulí.

Náš pedagogický sbor je poměrně stabilní, většinu tvoří místní učitelky, část pedagogů dojíždí z Hodonína, Břeclavi a Moravského Žižkova. První stupeň je plně pokryt kvalifikovanými učitelkami. Všichni učitelé mají požadovanou pedagogickou způsobilost.

Většina našich pedagogů absolvovala řadu vzdělávacích seminářů i vícedenních se zaměřením na osobnostní a sociální výchovu, kritické myšlení, dramatickou výchovu, environmentální výchovu, spolupráci rodiny a školy. V rámci přípravy na práci se žáky se specifickými potřebami absolvovaly 3 vyučující kurz pro asistentky pro dyslektiky (a další poruchy). Pedagog speciálně vyškolený na práci s mimořádně talentovaným dítětem u nás na škole není.

Škola se dlouhodobě zaměřuje na EVVO a OSV (Environmentální výchova vzdělání a osvěta a Osobnostní a sociální výchova). Z tohoto zaměření vychází i naše zapojení do různých projektů, zejména v EVVO – většinou celoroční soustavná práce na jednom tématu. (Měření přízemního ozonu, měření množství srážek). V roce 2010 byl naší škole udělen titul Ekoškola, stali jsme se tak součástí celé mezinárodní sítě škol se zaměřením na EVVO. Tento titul jsme následně obhájili.

Při naší škole pracuje již řadu let Sdružení rodičů a přátel dětí a školy. V rámci této spolupráce se propojují aktivity rodičů i aktivity školy, zejména při organizaci plesu, který je největší akcí každého roku. V průběhu roku se sdružení podílí na podpoře aktivit školy zejména po finanční stránce – úhrada dopravy na exkurze a do divadla, podpora sportující mládeže (proplácení cestovného), doplňování pomůcek, popř. nákup knižních odměn pro žáky na konci školního roku.

Spolupráce se školskou radou probíhá standardním způsobem, pokud je potřeba mimořádného projednání záležitostí školy, školská rada pružně zareaguje. Spolupráce s poradenskými zařízeními se pomalu zlepšuje, termíny objednání dětí na vyšetření jsou už kratší, většina rodičů má zájem na uplatnění doporučení z poradenského zařízení a poskytuje zprávu z vyšetření výchovnému poradci.

Nejlepší je spolupráce s naším zřizovatelem, většinu našich potřeb pokrývá – s ohledem na aktuální finanční situaci. Velké náročnější investiční záměry projednáváme s předstihem a postupně se je daří naplňovat.

Žáci navštěvující naši školu jsou ze dvou obcí, asi 7% dětí je ze sousední obce Josefov. Naše obce jsou zejména zaměřeny na vinohradnictví a to se projevuje nejvíce při organizování akcí v době největšího náporu zemědělských prací. Společné akce pro děti i rodiče organizujeme mimo hlavní sezónní práce. V poslední době stagnuje zájem dětí o pohybové aktivity, proto se snažíme dle našich možností a ve spolupráci s dalšími organizacemi nabídnout dětem smysluplné trávené volného času. V našich obcích moc široká nabídka není. Sportovně nadané děti nám odebírají školy se sportovním zaměřením (Hodonín, Břeclav) a zvyšuje se zájem také o osmiletá gymnázia.